... هر کسی از دید خودش واقعیت های زندگی را نگاه می کند. "فروغ فرخ زاد"

سیمین بهبهانی:

 

 

                                                                                        Simin Behbahani_www.didgaah1.persiangig.com

1-

 ...

برخیز!

تا با صدای سرخ خروس

وضو کنیم

و نماز آفتاب را

بر سجاده ی عشق بیآغازیم.

 

 

 

 

2-

اگر چه صدساله مرده ام

به گور خود خواهم ایستاد

که بر درم قلب اهرمن

ز نعره ی آن چنان خویش.

 

 

 

 

3-

تو را می دانم ای همگام دیرین!

که چون کوهِ گران و استواری

نه از توفان غم ها می هراسی

نه از سیل حوادث بیم داری.

 

 

 

 

4-

 تو می دانی به هر جای و به هر حال

شب تاریک را صبحی سپیدست.

 

 

 

 

5-

زان ستم های سختِ طاقت سوز

خون آزادگان به جوش آمد

ملتی کینه جوی و خشم آلود

تیغ بگرفت و در خروش آمد!.

 

 

 

 

6-

مردمی، بند صبر بگسسته

صف کشیدند پیش دشمن خویش

تا سر ِ اهرمن به خاک افتد.

 

 

 

 

7-

باور نداشتم که چنین واگذاری ام

در موج خیز حادثه، تنها گذاری ام.

 

 

 

 

8-

بر لبان درشت وحشی تو

گرچه نقشی ز خنده پیدا نیست

لیک در دیده ی تو لبخندی ست

که چو او، هیچ خنده زیبا نیست.

 

 

 

 

9-

آه، ای ناشناس ناهمرنگ!

نگهی سخت آشنا داری

دل ما با هم است پیوسته

گرچه منزل ز ما جدا داری.

 

 

 

 

10-

همه دشمنند و بدسر، که زنند حلقه بر در

به رخ حسود مگشا، دَر ِ این سرا و بنشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی